کتاب راهنماي کار فارسي سال ششم دبستان

«کتاب راهنماي کار فارسي سال ششم دبستان» که با همّت مؤلّفان صاحب نظر اين درس و براساس برنامه درسي ادبيّات فارسي دوره ي ابتدايي تدوين  و از سوي انتشارات شورا ، منتشر شده است، به عنوان يک ابزار آموزشي مي تواند در اين راستا پاسخ گوي نياز جامعه ي دانش آموزي کشور  باشد. اين کتاب علاوه بر اين ويژگي مذکور ، خصوصيّات زير را داراست :
فصل بندي کتاب بر اساس فصول کتاب درسي تدوين شده است .
آموزش انواع مطالب از قبيل درک  مفهوم متن، فهم واژگان، صحيح خواني، املا و نگارش و .... مدّ نظر مؤلّفان کتاب  قرار گرفته است .
مطالب پايه و  مورد نياز دانش آموزان در قالب «دانستني ها» در ابتداي هر درس آورده شده و به فراخور نياز بسط و گسترش يافته است .
به تعداد فصل هاي کتاب درسي ، ارزشيابي پايان فصل در زمينه هاي مختلف طراحي شده است .
کتاب با بخش راهنماي پاسخ همراه است تا در جهت راهنمايي دانش آموزان به منظور دست يابي به يک خود ارزيابي کمک کرده باشد .

مشخصات ویژگی ها
نویسنده عبدالرحمان صفار پور
قطع کتاب 2
تعداد صفحات
گروه سنی کودک و نوجوان
شابک
تصویرگر
کپی رایت ندارد
موجود
قیمت :  5,000تومان
        خرید

                             

«کتاب راهنماي کار فارسي سال ششم دبستان» که با همّت مؤلّفان صاحب نظر اين درس و براساس برنامه درسي ادبيّات فارسي دوره ي ابتدايي تدوين  و از سوي انتشارات شورا ، منتشر شده است، به عنوان يک ابزار آموزشي مي تواند در اين راستا پاسخ گوي نياز جامعه ي دانش آموزي کشور  باشد. اين کتاب علاوه بر اين ويژگي مذکور ، خصوصيّات زير را داراست :
فصل بندي کتاب بر اساس فصول کتاب درسي تدوين شده است .
آموزش انواع مطالب از قبيل درک  مفهوم متن، فهم واژگان، صحيح خواني، املا و نگارش و .... مدّ نظر مؤلّفان کتاب  قرار گرفته است .
مطالب پايه و  مورد نياز دانش آموزان در قالب «دانستني ها» در ابتداي هر درس آورده شده و به فراخور نياز بسط و گسترش يافته است .
به تعداد فصل هاي کتاب درسي ، ارزشيابي پايان فصل در زمينه هاي مختلف طراحي شده است .
کتاب با بخش راهنماي پاسخ همراه است تا در جهت راهنمايي دانش آموزان به منظور دست يابي به يک خود ارزيابي کمک کرده باشد .

;