Previous Next
مشاهده
مشاهده
مشاهده

پیشنهادهای ویژه

قیمت اصلی :10،000 تومان
میزان تخفیف : 0 %
پرداخت شما :10،000 تومان
تعداد خرید انجام شده : 0

هر تلاشی برای طراحی، تولید و ارزشیابی کتاب های درسی مستلزم آشنایی با جایگاه و نقش کتاب درسی در نظامهای آموزشی است. درهمین راستا فصل اول این کتاب به دنبال ارائه دیدگاه صاحبنظران این حوزه در ارتباط با اهمیت کتاب درسی، تعریف و تاریخچه آن، نقش کتاب درسی در کلاس درس و کارکردها و ویژگی های کتاب درسی است. در فصل دوم ساختار و عناصر تشکیل دهنده کتاب های درسی مطرح شده است؛ در ادامه و به منظور آشنایی با روشهای ارزشیابی کتابهای درسی، فصل سوم به این مهم اختصاص یافته است در این کتاب خوانندگان با سه روش عمده در ارزشیابی کتاب های درسی آشنا شده و مزایا و محدودیت های هر کدام از جمله روش تحلیل کتاب های درسی را مشاهده می کنند.
10،000 تومان

قیمت اصلی :8،000 تومان
میزان تخفیف : 0 %
پرداخت شما :8،000 تومان
تعداد خرید انجام شده : 0

هانس ویلهلم نویسنده و تصویرگر آلمانی است که بیش از 200 عنوان کتاب برای کودکان نوشته و تصویرگری کرده است.کتاب های وی- که بیشتر بر صلح، دوستی، عشق به دیگران و نیز دیگر مفاهیم اخلاقی تکیه دارند- به زبان های مختلف ترجمه شده است.ترجمه، چاپ و انتشار این کتاب ها در ایران با اجازه و حمایت شخص آقای ویلهلم توسط انتشارات شورا انجام شده است.
8،000 تومان

قیمت اصلی :8،000 تومان
میزان تخفیف : 0 %
پرداخت شما :8،000 تومان
تعداد خرید انجام شده : 2

هانس ویلهلم نویسنده و تصویرگر آلمانی است که بیش از 200 عنوان کتاب برای کودکان نوشته و تصویرگری کرده است.کتاب های وی- که بیشتر بر صلح، دوستی، عشق به دیگران و نیز دیگر مفاهیم اخلاقی تکیه دارند- به زبان های مختلف ترجمه شده است.ترجمه، چاپ و انتشار این کتاب ها در ایران با اجازه و حمایت شخص آقای ویلهلم توسط انتشارات شورا انجام شده است.
8،000 تومان

قیمت اصلی :8،000 تومان
میزان تخفیف : 0 %
پرداخت شما :8،000 تومان
تعداد خرید انجام شده : 0

محبت به كودك بايد به گونه‌اي باشد كه به زندگي كودك معنا ببخشد، كودك در سايه‌ي آن احساس موجوديت كند و در عمق وجودش احساس ارزش نمايد.كودكان در همه‌ي احوال در پي ارزيابي محبّت والدين هستند.حتي مراقبند كه دريابند شما چه تعبيري در مورد او داريد. چه گوشه و كنايه‌اي به او مي‌زنيد. اين كتاب شما را با چگونگي تربيت كودكان آشنا سازد. cash advance
8،000 تومان

قیمت اصلی :8،000 تومان
میزان تخفیف : 0 %
پرداخت شما :8،000 تومان
تعداد خرید انجام شده : 0

هانس ویلهلم نویسنده و تصویرگر آلمانی است که بیش از 200 عنوان کتاب برای کودکان نوشته و تصویرگری کرده است.کتاب های وی- که بیشتر بر صلح، دوستی، عشق به دیگران و نیز دیگر مفاهیم اخلاقی تکیه دارند- به زبان های مختلف ترجمه شده است.ترجمه، چاپ و انتشار این کتاب ها در ایران با اجازه و حمایت شخص آقای ویلهلم توسط انتشارات شورا انجام شده است.
8،000 تومان

قیمت اصلی :5،000 تومان
میزان تخفیف : 0 %
پرداخت شما :5،000 تومان
تعداد خرید انجام شده : 0

مجموعه کتاب های «مهارت های یادگیری پایه » عناوین مختلفی دارد که انتشاراتشورا آن ها را برای کودکان دوره قبل از دبستان منتشر کرده است. هر چندمخاطب اصلی این کتاب ها، کودکانی هستند که برای ورود به دبستان آمادهمی شوند؛ اما کتاب ها از قابلیت هایی برخوردارند که دانش آموزان سال اولابتدایی هم می توانند از آن ها استفاده نمایند.این مجموعه، عناوین و موضوعات مختلفی دارد و هدف آن آشنا کردنکودکان با مفاهیمی است که در آینده تحصیلی بسیار به آن نیازمندند.فعالیت های متنوع ارایه شده در هرکدام از این آثار می توانند مهارت هایلازم برای یادگیری های اساسی و پایه را برای کودکان فراهم آورند. اینآموزش ها که در راستای اهداف آموزش رسمی کشور قرار دارند، کارآمدیلازم برای ورود کودکان به مدرسه را در بردارند. مفاهیمی که در این مجموعهمطرح شد ه اند، شامل آموزش اعداد، مخالف ها، اشکال هندسی، تفاوت هاو تشابه ها و ... می باشد.
5،000 تومان

قیمت اصلی :8،000 تومان
میزان تخفیف : 0 %
پرداخت شما :8،000 تومان
تعداد خرید انجام شده : 0

هانس ویلهلم نویسنده و تصویرگر آلمانی است که بیش از 200 عنوان کتاب برای کودکان نوشته و تصویرگری کرده است.کتاب های وی- که بیشتر بر صلح، دوستی، عشق به دیگران و نیز دیگر مفاهیم اخلاقی تکیه دارند- به زبان های مختلف ترجمه شده است.ترجمه، چاپ و انتشار این کتاب ها در ایران با اجازه و حمایت شخص آقای ویلهلم توسط انتشارات شورا انجام شده است.
8،000 تومان

قیمت اصلی :8،000 تومان
میزان تخفیف : 0 %
پرداخت شما :8،000 تومان
تعداد خرید انجام شده : 0

هانس ویلهلم نویسنده و تصویرگر آلمانی است که بیش از 200 عنوان کتاب برای کودکان نوشته و تصویرگری کرده است.کتاب های وی- که بیشتر بر صلح، دوستی، عشق به دیگران و نیز دیگر مفاهیم اخلاقی تکیه دارند- به زبان های مختلف ترجمه شده است.ترجمه، چاپ و انتشار این کتاب ها در ایران با اجازه و حمایت شخص آقای ویلهلم توسط انتشارات شورا انجام شده است.
8،000 تومان

قیمت اصلی :7،000 تومان
میزان تخفیف : 0 %
پرداخت شما :7،000 تومان
تعداد خرید انجام شده : 0

هانس ویلهلم نویسنده و تصویرگر آلمانی است که بیش از 200 عنوان کتاب برای کودکان نوشته و تصویرگری کرده است.کتاب های وی- که بیشتر بر صلح، دوستی، عشق به دیگران و نیز دیگر مفاهیم اخلاقی تکیه دارند- به زبان های مختلف ترجمه شده است.ترجمه، چاپ و انتشار این کتاب ها در ایران با اجازه و حمایت شخص آقای ویلهلم توسط انتشارات شورا انجام شده است.
7،000 تومان

قیمت اصلی :12،000 تومان
میزان تخفیف : 0 %
پرداخت شما :12،000 تومان
تعداد خرید انجام شده : 0

توجه همه جانبه به ابعاد مختلف رشد کودکان موضوع مهمی است که نباید از نظرپدران و مادران جوان امروز دور بماند. والدین آگاه، به این نکته توجه دارند که در کنارمراقبت برای رشد جسمی  حرکتی کودکانشان، باید زمینه های لازم برای تقویت ابعادرشد ذهنی، عاطفی و اجتماعی کودکانشان را نیز فراهم آورند.از جمله اقدامات مفیدی که اولیا می توانند برای تقویت رشد ذهنی کودکانشانبه کار گیرند؛ بهره گیری از آموزش های غیر مستقیمی است که در قالب بازی و سرگرمیارائه و باعث می شود هوش و فرایندهای ذهنی کودکان تقویت شود.کتاب «جای من را پیدا کن! » از جمله کتاب هایی است که در این راستا و به اینمنظور تدوین شده است. در این کتاب تصاویر بزرگ رنگی جالب در هر صفحه نظرکودک را به خود جلب می نماید. تصاویری که هر کدام به یک موضوع توجه دارد، مانند:دریا، فضا، جنگل، خانه و... .کودکان از طریق مشاهده و دقت در این تصاویر، باید تصاویر کوچک پایین صفحه رادر شکل پیدا کنند.
12،000 تومان

قیمت اصلی :12،000 تومان
میزان تخفیف : 0 %
پرداخت شما :12،000 تومان
تعداد خرید انجام شده : 0

پژوهش روایی یکی از سه گانه های توسعه حرفه ای در برنامه های جدید تربیت معلم ایران است. شاید به جرأت بتوان گفت که توجه به پژوهش های عملی یکی از مهمترین نقاط قوت این برنامه است.این نقطه قوت نیازمند وجود رسانه های آموزشی است که راهنمای دانشجویان و معلمان در پژوهش های عملی باشد. در راستای این نیاز کتاب حاضر، تولید و به جامعه علمی عرضه می شود.
12،000 تومان

12 7 1393
  تاييديه طرح سامان بخشي براي کتاب هاي راهنماي والدين فارسي اول تا سوم دبستان
انتخاب کتاب هاي ديگري از انتشارات شورا در طرح سامان بخشي وزارت آموزش و پرورش
اينک کتاب راهنماي والدين فارسي سال اول تا سوم ابتدايي اين انتشارات در طرح سامان بخشي وزارت آموزش و پرورش مورد تأييد قرارگرفت و به عنوان کتاب هاي مناسب در کتابنامه رشد معرفي مي گردند.


30 7 1392
  تاييديه طرح سامان بخشي براي کتاب خودآزمون هدفدار سال اول متوسطه (هفتم)
پس از انتخاب کتاب هاي راهنماي کار سال ششم دبستان انتشارات شورا در طرح سامان بخشي وزارت آموزش و پرورش اينک کتاب خودآزمون هدفدار فارسي سال اول متوسطه(هفتم) اين انتشارات در طرح سامان بخشي وزارت آموزش و پرورش مورد تآييد قرارگرفت.

27 10 1391
   تاييديه طرح سامان بخشي وزارت آموزش و پرورش براي کتاب راهنماي کاررياضي پايه ششم دبستان

پس از انتخاب کتاب هاي راهنماي کار فارسي و علوم سال ششم دبستان انتشارات شورا در طرح سامان بخشي وزارت آموزش و پرورش اينک کتاب راهنماي کار رياضي سال ششم دبستان اين انتشارات در طرح سامان بخشي وزارت آموزش و پرورش مورد تآييد قرارگرفته است.7 8 1393
  نظر رييس اتحاديه ناشران درباره طرح خريد 50 نسخه از هر کتاب چاپ اول توسط ارشاد
نفر اول انتخابات اخير هيئت مديره اتحاديه ناشران و کتابفروشان تهران با ابراز اميدواري نسبت به حل مشکلات و چالش‌هاي حوزه نشر با مشارکت اعضاي اين اتحاديه، همراهي وزارت ارشاد و نيز حمايت رسانه‌ها، نظر خود را نيز در خصوص طرح اخير وزارت ارشاد براي خريد 50 نسخه از هر کتاب چاپ اول اعلام کرد
7 8 1393
  انتخابات اتحاديه ناشران و کتابفروشان تهران در دور اول به حد نصاب رسيد و نتايج آن مشخص شد.
به گزارش خبرنگار مهر، دور اول انتخابات ناشران و کتابفروشان تهران از ساعت 9 و 30 دقيقه صبح امروز تا ساعت  16 امروز دوشنبه 5 آبان  برگزار شد.

6 8 1393
  محتواي آموزشي جديد روي ميز دانش آموزان تغييرات کتاب هاي درسي اعلام شد
مدير کل دفتر تاليف کتاب هاي ابتدايي و متوسطه نظري از اعمال تغييرات گسترده در محتواي کتاب هاي درسي سال تحصيلي جاري خبرداد گفت: وزارت آموزش و پرورش با تغيير و تحولات گسترده در کتاب هاي درسي، سال تحصيلي جديد را با دست پر شروع کرد.

6 8 1393
  محمود آموزگار با کسب 251 راي رئيس هيأت مديره اتحاديه ناشران و کتابفروشان تهران شد
با شمارش آراي انتخابات هيأت مديره اتحاديه ناشران و کتابفروشان تهران، محمود آموزگار با کسب بيشترين راي به عنوان رئيس هيئت مديره اين اتحاديه انتخاب شد.


تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است


عضویت در خبرنامه
محصولات محبوب بایگانی