Previous Next
مشاهده
مشاهده
مشاهده

پیشنهادهای ویژه

قیمت اصلی :10،000 تومان
میزان تخفیف : 0 %
پرداخت شما :10،000 تومان
تعداد خرید انجام شده : 0

هر تلاشی برای طراحی، تولید و ارزشیابی کتاب های درسی مستلزم آشنایی با جایگاه و نقش کتاب درسی در نظامهای آموزشی است. درهمین راستا فصل اول این کتاب به دنبال ارائه دیدگاه صاحبنظران این حوزه در ارتباط با اهمیت کتاب درسی، تعریف و تاریخچه آن، نقش کتاب درسی در کلاس درس و کارکردها و ویژگی های کتاب درسی است. در فصل دوم ساختار و عناصر تشکیل دهنده کتاب های درسی مطرح شده است؛ در ادامه و به منظور آشنایی با روشهای ارزشیابی کتابهای درسی، فصل سوم به این مهم اختصاص یافته است در این کتاب خوانندگان با سه روش عمده در ارزشیابی کتاب های درسی آشنا شده و مزایا و محدودیت های هر کدام از جمله روش تحلیل کتاب های درسی را مشاهده می کنند.
10،000 تومان

قیمت اصلی :150،000 تومان
میزان تخفیف : 0 %
پرداخت شما :15،000 تومان
تعداد خرید انجام شده : 0

اگر به محیط اطراف خود با دقت بنگرید، پدیده های فراوانی در حال حرکت هستند برخی از این پدیده ها خلقت خداوند و برخی دیگربا الهام از طبیعت ساخته دست انسان هستند.

در موضوعات گنجانده شده در این کتاب مباحثی چون، جهت ها، قسمت های ثابت و متحرک، حرکت خطی، حرکت با هم نحوه ساخت وسیله با استفاده از قطعات هزار سازه و ... مطرح می گردد.

15،000 تومان

قیمت اصلی :6،000 تومان
میزان تخفیف : 0 %
پرداخت شما :6،000 تومان
تعداد خرید انجام شده : 0

هانس ویلهلم نویسنده و تصویرگر آلمانی است که بیش از 200 عنوان کتاب برای کودکان نوشته و تصویرگری کرده است.کتاب های وی- که بیشتر بر صلح، دوستی، عشق به دیگران و نیز دیگر مفاهیم اخلاقی تکیه دارند- به زبان های مختلف ترجمه شده است.ترجمه، چاپ و انتشار این کتاب ها در ایران با اجازه و حمایت شخص آقای ویلهلم توسط انتشارات شورا انجام شده است.
6،000 تومان

قیمت اصلی :6،000 تومان
میزان تخفیف : 0 %
پرداخت شما :6،000 تومان
تعداد خرید انجام شده : 0

هانس ویلهلم نویسنده و تصویرگر آلمانی است که بیش از 200 عنوان کتاب برای کودکان نوشته و تصویرگری کرده است.کتاب های وی- که بیشتر بر صلح، دوستی، عشق به دیگران و نیز دیگر مفاهیم اخلاقی تکیه دارند- به زبان های مختلف ترجمه شده است.ترجمه، چاپ و انتشار این کتاب ها در ایران با اجازه و حمایت شخص آقای ویلهلم توسط انتشارات شورا انجام شده است.
6،000 تومان

قیمت اصلی :6،000 تومان
میزان تخفیف : 0 %
پرداخت شما :6،000 تومان
تعداد خرید انجام شده : 2

هانس ویلهلم نویسنده و تصویرگر آلمانی است که بیش از 200 عنوان کتاب برای کودکان نوشته و تصویرگری کرده است.کتاب های وی- که بیشتر بر صلح، دوستی، عشق به دیگران و نیز دیگر مفاهیم اخلاقی تکیه دارند- به زبان های مختلف ترجمه شده است.ترجمه، چاپ و انتشار این کتاب ها در ایران با اجازه و حمایت شخص آقای ویلهلم توسط انتشارات شورا انجام شده است.
6،000 تومان

قیمت اصلی :20،000 تومان
میزان تخفیف : 0 %
پرداخت شما :20،000 تومان
تعداد خرید انجام شده : 15000

از مجموعه کتاب هاي «هميار با معلم، همراه با خانواده» بر اساس برنامه درسي آموزش و پرورش تهيه و تدوين شده است. رويکردهاي آموزشي، اهداف درس ها و تکاليف متن کتاب درسي، روش هاي ياددهي و آموزشي محتوا، چگونگي انجام تکاليف و توصيه هاي مورد نياز براي انجام تکاليف و روش هاي ارزشيابي از عملکرد فرزند شما به زباني ساده و گام به گام در اين مجموعه فراهم شده است. شما والدين گرامي با مطالعه اين مجموعه مي توانيد آگاهي و تسلط لازم را براي هدايت صحيح تحصيلي فرزندتان به دست آوريد و از جريان يادگيري او حمايت کنيد
20،000 تومان

قیمت اصلی :150،000 تومان
میزان تخفیف : 0 %
پرداخت شما :15،000 تومان
تعداد خرید انجام شده : 0

اگر به محیط اطراف خود با دقت بنگرید، پدیده های فراوانی در حال حرکت هستند برخی از این پدیده ها خلقت خداوند و برخی دیگربا الهام از طبیعت ساخته دست انسان هستند.

در موضوعات گنجانده شده در این کتاب مباحثی چون، جهت ها، قسمت های ثابت و متحرک، حرکت خطی، حرکت با هم نحوه ساخت وسیله با استفاده از قطعات هزار سازه و ... مطرح می گردد.

15،000 تومان

قیمت اصلی :12،000 تومان
میزان تخفیف : 0 %
پرداخت شما :12،000 تومان
تعداد خرید انجام شده : 15000

از مجموعه کتاب هاي «هميار با معلم، همراه با خانواده» بر اساس برنامه درسي آموزش و پرورش تهيه و تدوين شده است. رويکردهاي آموزشي، اهداف درس ها و تکاليف متن کتاب درسي، روش هاي ياددهي و آموزشي محتوا، چگونگي انجام تکاليف و توصيه هاي مورد نياز براي انجام تکاليف و روش هاي ارزشيابي از عملکرد فرزند شما به زباني ساده و گام به گام در اين مجموعه فراهم شده است. شما والدين گرامي با مطالعه اين مجموعه مي توانيد آگاهي و تسلط لازم را براي هدايت صحيح تحصيلي فرزندتان به دست آوريد و از جريان يادگيري او حمايت کنيد.
12،000 تومان

قیمت اصلی :150،000 تومان
میزان تخفیف : 0 %
پرداخت شما :15،000 تومان
تعداد خرید انجام شده : 0

اگر به محیط اطراف خود با دقت بنگرید، پدیده های فراوانی در حال حرکت هستند برخی از این پدیده ها خلقت خداوند و برخی دیگربا الهام از طبیعت ساخته دست انسان هستند.

در موضوعات گنجانده شده در این کتاب مباحثی چون، جهت ها، قسمت های ثابت و متحرک، حرکت خطی، حرکت با هم نحوه ساخت وسیله با استفاده از قطعات هزار سازه و ... مطرح می گردد.

15،000 تومان

قیمت اصلی :10،000 تومان
میزان تخفیف : 0 %
پرداخت شما :10،000 تومان
تعداد خرید انجام شده : 3000

از مجموعه کتاب هاي «هميار با معلم، همراه با خانواده» بر اساس برنامه درسي آموزش و پرورش تهيه و تدوين شده است. رويکردهاي آموزشي، اهداف درس ها و تکاليف متن کتاب درسي، روش هاي ياددهي و آموزشي محتوا، چگونگي انجام تکاليف و توصيه هاي مورد نياز براي انجام تکاليف و روش هاي ارزشيابي از عملکرد فرزند شما به زباني ساده و گام به گام در اين مجموعه فراهم شده است. شما والدين گرامي با مطالعه اين مجموعه مي توانيد آگاهي و تسلط لازم را براي هدايت صحيح تحصيلي فرزندتان به دست آوريد و از جريان يادگيري او حمايت کنيد.
10،000 تومان

قیمت اصلی :10،000 تومان
میزان تخفیف : 0 %
پرداخت شما :10،000 تومان
تعداد خرید انجام شده : 3000

از مجموعه کتاب هاي «هميار با معلم، همراه با خانواده» بر اساس برنامه درسي آموزش و پرورش تهيه و تدوين شده است. رويکردهاي آموزشي، اهداف درس ها و تکاليف متن کتاب درسي، روش هاي ياددهي و آموزشي محتوا، چگونگي انجام تکاليف و توصيه هاي مورد نياز براي انجام تکاليف و روش هاي ارزشيابي از عملکرد فرزند شما به زباني ساده و گام به گام در اين مجموعه فراهم شده است. شما والدين گرامي با مطالعه اين مجموعه مي توانيد آگاهي و تسلط لازم را براي هدايت صحيح تحصيلي فرزندتان به دست آوريد و از جريان يادگيري او حمايت کنيد.
10،000 تومان

12 7 1393
  تاييديه طرح سامان بخشي براي کتاب هاي راهنماي والدين فارسي اول تا سوم دبستان
انتخاب کتاب هاي ديگري از انتشارات شورا در طرح سامان بخشي وزارت آموزش و پرورش
اينک کتاب راهنماي والدين فارسي سال اول تا سوم ابتدايي اين انتشارات در طرح سامان بخشي وزارت آموزش و پرورش مورد تأييد قرارگرفت و به عنوان کتاب هاي مناسب در کتابنامه رشد معرفي مي گردند.


30 7 1392
  تاييديه طرح سامان بخشي براي کتاب خودآزمون هدفدار سال اول متوسطه (هفتم)
پس از انتخاب کتاب هاي راهنماي کار سال ششم دبستان انتشارات شورا در طرح سامان بخشي وزارت آموزش و پرورش اينک کتاب خودآزمون هدفدار فارسي سال اول متوسطه(هفتم) اين انتشارات در طرح سامان بخشي وزارت آموزش و پرورش مورد تآييد قرارگرفت.

27 10 1391
   تاييديه طرح سامان بخشي وزارت آموزش و پرورش براي کتاب راهنماي کاررياضي پايه ششم دبستان

پس از انتخاب کتاب هاي راهنماي کار فارسي و علوم سال ششم دبستان انتشارات شورا در طرح سامان بخشي وزارت آموزش و پرورش اينک کتاب راهنماي کار رياضي سال ششم دبستان اين انتشارات در طرح سامان بخشي وزارت آموزش و پرورش مورد تآييد قرارگرفته است.7 8 1393
  نظر رييس اتحاديه ناشران درباره طرح خريد 50 نسخه از هر کتاب چاپ اول توسط ارشاد
نفر اول انتخابات اخير هيئت مديره اتحاديه ناشران و کتابفروشان تهران با ابراز اميدواري نسبت به حل مشکلات و چالش‌هاي حوزه نشر با مشارکت اعضاي اين اتحاديه، همراهي وزارت ارشاد و نيز حمايت رسانه‌ها، نظر خود را نيز در خصوص طرح اخير وزارت ارشاد براي خريد 50 نسخه از هر کتاب چاپ اول اعلام کرد
7 8 1393
  انتخابات اتحاديه ناشران و کتابفروشان تهران در دور اول به حد نصاب رسيد و نتايج آن مشخص شد.
به گزارش خبرنگار مهر، دور اول انتخابات ناشران و کتابفروشان تهران از ساعت 9 و 30 دقيقه صبح امروز تا ساعت  16 امروز دوشنبه 5 آبان  برگزار شد.

6 8 1393
  محتواي آموزشي جديد روي ميز دانش آموزان تغييرات کتاب هاي درسي اعلام شد
مدير کل دفتر تاليف کتاب هاي ابتدايي و متوسطه نظري از اعمال تغييرات گسترده در محتواي کتاب هاي درسي سال تحصيلي جاري خبرداد گفت: وزارت آموزش و پرورش با تغيير و تحولات گسترده در کتاب هاي درسي، سال تحصيلي جديد را با دست پر شروع کرد.

6 8 1393
  محمود آموزگار با کسب 251 راي رئيس هيأت مديره اتحاديه ناشران و کتابفروشان تهران شد
با شمارش آراي انتخابات هيأت مديره اتحاديه ناشران و کتابفروشان تهران، محمود آموزگار با کسب بيشترين راي به عنوان رئيس هيئت مديره اين اتحاديه انتخاب شد.


تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است


عضویت در خبرنامه
محصولات محبوب بایگانی