دستور توصيفي زبان فارسي

در اين كتاب نخست مباني نظري زبان و زبان شناسي مورد بحث قرار مي گيرد و سپس عناصر سازه اي زبان فارسي و كار بست  و تحليل آن در نگاهي توصيفي مطرح مي گردد.اين كتاب با توجه به كمبود منابع علمي موجود، مي تواند براي كليه دبيران زبان و ادبيات فارسي قابل استفاده باشد


نمونه کتاب :

منتشر کننده :
انتشارات شورا
نویسنده :
حسين قاسم پور مقدم-فريدون اکبري
تعداد صفحات :
-
  • محتوای محصولی که می خریم

  • اطلاعات تماس

انتشارات
دیدگاهی ارسال نمائید.