آموزش نقاشي براي کودکان همراه با آموزش مفاهيم پايه

موضوع آموزش هنر به طور کلی و آموزش هنر نقّاشی به صورت ویژه از جمله موضوعاتی است که باید از
کودکی با زندگی همراه باشد. نقّاشی هنری است که میتواند شناخت و درک متفاوتی از جهان هستی را همراه
با لذّت و سرگرمی برای کودکان فراهم آورد.
کتاب «آموزش نقّاشی برای کودکان » به روشی ساده و قدمبهقدم ذوق نقاشی را در ذهن فرزند شما تقویت
میکند. علاوه بر این به گونهای غیر مستقیم مفاهیمی را به کودک شما میآموزد که در دوران تحصیلی به آن
نیاز دارد.

نمونه کتاب :

منتشر کننده :
انتشارات شورا
نویسنده :
فرناز فروغی
تعداد صفحات :
32
  • محتوای محصولی که می خریم


  • اطلاعات تماس

دیدگاهی ارسال نمائید.