محصولات > اولياء و مربيان

قیمت اصلی :35,000 تومان
میزان تخفیف : 0 %
پرداخت شما :15,000 تومان
تعداد خرید انجام شده : 5

پژوهش روایی یکی از سه گانه های توسعه حرفه ای در برنامه های جدید تربیت معلم ایران است. شاید به جرأت بتوان گفت که توجه به پژوهش های عملی یکی از مهمترین نقاط قوت این برنامه است.این نقطه قوت نیازمند وجود رسانه های آموزشی است که راهنمای دانشجویان و معلمان در پژوهش های عملی باشد. در راستای این نیاز کتاب حاضر، تولید و به جامعه علمی عرضه می شود.
15,000 تومان

قیمت اصلی :50,000 تومان
میزان تخفیف : 0 %
پرداخت شما :50,000 تومان
تعداد خرید انجام شده : 0

هر تلاشی برای طراحی، تولید و ارزشیابی کتاب های درسی مستلزم آشنایی با جایگاه و نقش کتاب درسی در نظامهای آموزشی است. درهمین راستا فصل اول این کتاب به دنبال ارائه دیدگاه صاحبنظران این حوزه در ارتباط با اهمیت کتاب درسی، تعریف و تاریخچه آن، نقش کتاب درسی در کلاس درس و کارکردها و ویژگی های کتاب درسی است. در فصل دوم ساختار و عناصر تشکیل دهنده کتاب های درسی مطرح شده است؛ در ادامه و به منظور آشنایی با روشهای ارزشیابی کتابهای درسی، فصل سوم به این مهم اختصاص یافته است در این کتاب خوانندگان با سه روش عمده در ارزشیابی کتاب های درسی آشنا شده و مزایا و محدودیت های هر کدام از جمله روش تحلیل کتاب های درسی را مشاهده می کنند.
50,000 تومان

قیمت اصلی :20,000 تومان
میزان تخفیف : 0 %
پرداخت شما :20,000 تومان
تعداد خرید انجام شده : 15000

از مجموعه کتاب هاي «هميار با معلم، همراه با خانواده» بر اساس برنامه درسي آموزش و پرورش تهيه و تدوين شده است. رويکردهاي آموزشي، اهداف درس ها و تکاليف متن کتاب درسي، روش هاي ياددهي و آموزشي محتوا، چگونگي انجام تکاليف و توصيه هاي مورد نياز براي انجام تکاليف و روش هاي ارزشيابي از عملکرد فرزند شما به زباني ساده و گام به گام در اين مجموعه فراهم شده است. شما والدين گرامي با مطالعه اين مجموعه مي توانيد آگاهي و تسلط لازم را براي هدايت صحيح تحصيلي فرزندتان به دست آوريد و از جريان يادگيري او حمايت کنيد
20,000 تومان

قیمت اصلی :12,000 تومان
میزان تخفیف : 0 %
پرداخت شما :12,000 تومان
تعداد خرید انجام شده : 15000

از مجموعه کتاب هاي «هميار با معلم، همراه با خانواده» بر اساس برنامه درسي آموزش و پرورش تهيه و تدوين شده است. رويکردهاي آموزشي، اهداف درس ها و تکاليف متن کتاب درسي، روش هاي ياددهي و آموزشي محتوا، چگونگي انجام تکاليف و توصيه هاي مورد نياز براي انجام تکاليف و روش هاي ارزشيابي از عملکرد فرزند شما به زباني ساده و گام به گام در اين مجموعه فراهم شده است. شما والدين گرامي با مطالعه اين مجموعه مي توانيد آگاهي و تسلط لازم را براي هدايت صحيح تحصيلي فرزندتان به دست آوريد و از جريان يادگيري او حمايت کنيد.
12,000 تومان

قیمت اصلی :16,000 تومان
میزان تخفیف : 0 %
پرداخت شما :16,000 تومان
تعداد خرید انجام شده : 1500

از مجموعه کتاب هاي «هميار با معلم، همراه با خانواده» بر اساس برنامه درسي آموزش و پرورش تهيه و تدوين شده است. رويکردهاي آموزشي، اهداف درس ها و تکاليف متن کتاب درسي، روش هاي ياددهي و آموزشي محتوا، چگونگي انجام تکاليف و توصيه هاي مورد نياز براي انجام تکاليف و روش هاي ارزشيابي از عملکرد فرزند شما به زباني ساده و گام به گام در اين مجموعه فراهم شده است. شما والدين گرامي با مطالعه اين مجموعه مي توانيد آگاهي و تسلط لازم را براي هدايت صحيح تحصيلي فرزندتان به دست آوريد و از جريان يادگيري او حمايت کنيد
16,000 تومان

قیمت اصلی :10,000 تومان
میزان تخفیف : 0 %
پرداخت شما :10,000 تومان
تعداد خرید انجام شده : 3000

از مجموعه کتاب هاي «هميار با معلم، همراه با خانواده» بر اساس برنامه درسي آموزش و پرورش تهيه و تدوين شده است. رويکردهاي آموزشي، اهداف درس ها و تکاليف متن کتاب درسي، روش هاي ياددهي و آموزشي محتوا، چگونگي انجام تکاليف و توصيه هاي مورد نياز براي انجام تکاليف و روش هاي ارزشيابي از عملکرد فرزند شما به زباني ساده و گام به گام در اين مجموعه فراهم شده است. شما والدين گرامي با مطالعه اين مجموعه مي توانيد آگاهي و تسلط لازم را براي هدايت صحيح تحصيلي فرزندتان به دست آوريد و از جريان يادگيري او حمايت کنيد.
10,000 تومان

قیمت اصلی :10,000 تومان
میزان تخفیف : 0 %
پرداخت شما :10,000 تومان
تعداد خرید انجام شده : 3000

از مجموعه کتاب هاي «هميار با معلم، همراه با خانواده» بر اساس برنامه درسي آموزش و پرورش تهيه و تدوين شده است. رويکردهاي آموزشي، اهداف درس ها و تکاليف متن کتاب درسي، روش هاي ياددهي و آموزشي محتوا، چگونگي انجام تکاليف و توصيه هاي مورد نياز براي انجام تکاليف و روش هاي ارزشيابي از عملکرد فرزند شما به زباني ساده و گام به گام در اين مجموعه فراهم شده است. شما والدين گرامي با مطالعه اين مجموعه مي توانيد آگاهي و تسلط لازم را براي هدايت صحيح تحصيلي فرزندتان به دست آوريد و از جريان يادگيري او حمايت کنيد.
10,000 تومان

قیمت اصلی :10,000 تومان
میزان تخفیف : 0 %
پرداخت شما :10,000 تومان
تعداد خرید انجام شده : 3000

از مجموعه کتاب هاي «هميار با معلم، همراه با خانواده» بر اساس برنامه درسي آموزش و پرورش تهيه و تدوين شده است. رويکردهاي آموزشي، اهداف درس ها و تکاليف متن کتاب درسي، روش هاي ياددهي و آموزشي محتوا، چگونگي انجام تکاليف و توصيه هاي مورد نياز براي انجام تکاليف و روش هاي ارزشيابي از عملکرد فرزند شما به زباني ساده و گام به گام در اين مجموعه فراهم شده است. شما والدين گرامي با مطالعه اين مجموعه مي توانيد آگاهي و تسلط لازم را براي هدايت صحيح تحصيلي فرزندتان به دست آوريد و از جريان يادگيري او حمايت کنيد.
10,000 تومان

قیمت اصلی :10,000 تومان
میزان تخفیف : 0 %
پرداخت شما :10,000 تومان
تعداد خرید انجام شده : 3000

از مجموعه کتاب هاي «هميار با معلم، همراه با خانواده» بر اساس برنامه درسي آموزش و پرورش تهيه و تدوين شده است. رويکردهاي آموزشي، اهداف درس ها و تکاليف متن کتاب درسي، روش هاي ياددهي و آموزشي محتوا، چگونگي انجام تکاليف و توصيه هاي مورد نياز براي انجام تکاليف و روش هاي ارزشيابي از عملکرد فرزند شما به زباني ساده و گام به گام در اين مجموعه فراهم شده است. شما والدين گرامي با مطالعه اين مجموعه مي توانيد آگاهي و تسلط لازم را براي هدايت صحيح تحصيلي فرزندتان به دست آوريد و از جريان يادگيري او حمايت کنيد.
10,000 تومان

قیمت اصلی :10,000 تومان
میزان تخفیف : 0 %
پرداخت شما :10,000 تومان
تعداد خرید انجام شده : 3000

از مجموعه کتاب هاي «هميار با معلم، همراه با خانواده» بر اساس برنامه درسي آموزش و پرورش تهيه و تدوين شده است. رويکردهاي آموزشي، اهداف درس ها و تکاليف متن کتاب درسي، روش هاي ياددهي و آموزشي محتوا، چگونگي انجام تکاليف و توصيه هاي مورد نياز براي انجام تکاليف و روش هاي ارزشيابي از عملکرد فرزند شما به زباني ساده و گام به گام در اين مجموعه فراهم شده است. شما والدين گرامي با مطالعه اين مجموعه مي توانيد آگاهي و تسلط لازم را براي هدايت صحيح تحصيلي فرزندتان به دست آوريد و از جريان يادگيري او حمايت کنيد.
10,000 تومان

قیمت اصلی :14,000 تومان
میزان تخفیف : 0 %
پرداخت شما :14,000 تومان
تعداد خرید انجام شده : 3000

از مجموعه کتاب هاي «هميار با معلم، همراه با خانواده» بر اساس برنامه درسي آموزش و پرورش تهيه و تدوين شده است. رويکردهاي آموزشي، اهداف درس ها و تکاليف متن کتاب درسي، روش هاي ياددهي و آموزشي محتوا، چگونگي انجام تکاليف و توصيه هاي مورد نياز براي انجام تکاليف و روش هاي ارزشيابي از عملکرد فرزند شما به زباني ساده و گام به گام در اين مجموعه فراهم شده است. شما والدين گرامي با مطالعه اين مجموعه مي توانيد آگاهي و تسلط لازم را براي هدايت صحيح تحصيلي فرزندتان به دست آوريد و از جريان يادگيري او حمايت کنيد.
14,000 تومان
اين مجموعه توسط کارشناسان دفتر برنامه ريزي و تأليف کتب درسي براي استفاده مربيان مراکز پيش دبستاني کشور مناسب تشخيص داده شده است. cash advance
غیر فعال
اين كتاب در پاسخ به پرسش‌هاي زير به شما كمك مي‌كند: • هدف از انجام فعاليت‌ها در كلاس علوم تجربي چيست ؟ • در فرآيند تدريس، جاي انجام فعاليت كدام است ؟ • نقش شما در هنگامي كه دانش‌آموزان مشغول انجام فعاليتي هستند يا آن را تمام كرده‌اند، چيست ؟ • وظيفه‌ي طراحي فعاليت به عهده شماست يا دانش‌آموز cash advance
غیر فعال
فعاليت‌هاي پيش‌بيني شده در اين مجموعه ضمن خوشايند بودن براي دانش‌آموزان موجب انتقال مفاهيم ذهني و مهارت‌هاي علمي مي‌شود كه پيش نياز پايه اول دبستان است. اين فعاليت‌ها بر اساس ورود نوآموز به مدرسه، آشنايي با محيط جديد، آشنايي با ‌همسالان و... تهيه و تنظيم شده و فعاليت و نحوه اجراي آن با زباني بسيار ساده بيان شده ‌است. جدول فعاليت‌هاي آخر كتاب منبع ارزشمندي براي معلمان پايه اول ابتدايي است. cash advance
غیر فعال

قیمت اصلی :40,000 تومان
میزان تخفیف : 0 %
پرداخت شما :40,000 تومان
تعداد خرید انجام شده : 2212

توانايي معلمان در تحليل و بررسي محتواي كتب درسي و مقايسه آن با اهداف مورد نظر برنامه ريزان، آنان را قادر مي سازد تا جهت انتخاب محتواي مناسب و سازماندهي مجدد براي انطباق با شرايط خاص كوشا باشند.اين كتاب مي تواند راهنماي مناسبي براي علاقه مندان به موضوع تحليل محتواي كتب درسي دوره ي ابتدايي باشد و آنان را با جنبه هاي مختلف موضوع آشنا سازد cash advance
40,000 تومان
در اين كتاب نخست مباني نظري زبان و زبان شناسي مورد بحث قرار مي گيرد و سپس عناصر سازه اي زبان فارسي و كار بست  و تحليل آن در نگاهي توصيفي مطرح مي گردد.اين كتاب با توجه به كمبود منابع علمي موجود، مي تواند براي كليه دبيران زبان و ادبيات فارسي قابل استفاده باشد cash advance
غیر فعال
اين كتاب با هدف معرفي شيوه‌هاي نوين آموزش، ارزش و چگونگي بازديدهاي علمي، نحوه‌ي ارزشيابي و بالاخره طراحي تدريس در آموزش درس جغرافيا تدوين شده است. اين كتاب مي‌تواند براي بهره‌گيري ديگر دبيران نيز مورد استفاده قرار گيرد. cash advance
غیر فعال
گنجاندن درس تاريخ در تمام مقاطع تحصيلي حاكي از اهميت اين درس است، اما متأسفانه درباره چند و چون آموزش اين درس كار چنداني صورت نگرفته است.اين كتاب كوشش جمعي است براي بالا بردن كيفيت آموزش درس تاريخ در سطح مدارس كشور cash advance
غیر فعال
هدف از انتشار اين كتاب آشنايي معلمان و دانش‌آموزان دوره ي ابتدايي با الگوي سؤال‌هاي سازنده است. براي اين الگو مجموعه سؤال‌هاي قابل انتشار«تيمز» انتخاب شده و شامل تعداد زيادي سؤال از كتاب‌هاي علوم و رياضي دوره ابتدايي (به ويژه سال‌هاي سوم، چهارم و پنجم) است. cash advance
غیر فعال

قیمت اصلی :60,000 تومان
میزان تخفیف : 0 %
پرداخت شما :60,000 تومان
تعداد خرید انجام شده : 103

نقش نظام اداري به عنوان کارگزار اصلي قوه مجريه همواره نقشي بي بديل بوده است.بي شک کم و کيف ايفاي اين نقش متأضر از منشورهايي است که در قالب قوانين و مقررات و با هدف فراهم آوردن نظام اداري منسجم و روزآمد تدوين و تصويب مي شود.قانون مديريت خدمات کشوري به عنوان منشور قوانين نوين در تنظيم مناسبات اداري و استخدامي کشور،سومين قانون فراگيري است که به تصويب قوه مقننه رسيده است.    کتاب حاضر که با درک ضرورت آشنايي بيشتر کاربران و ذي نفعان نسبت به قانون مديريت خدمات کشوري به رشته تحرير درآمده است اهتمامي است که مفاد قانون مذکور را در پرتو ساير قوانين مرتبط شرح و بسط داده است. cash advance
60,000 تومان
اين مجموعه توسط کارشناسان دفتر برنامه ريزي و تأليف کتب درسي براي استفاده مربيان مراکز پيش دبستاني کشور مناسب تشخيص داده شده است. cash advance
غیر فعال
اين مجموعه توسط کارشناسان دفتر برنامه ريزي و تأليف کتب درسي براي استفاده مربيان مراکز پيش دبستاني کشور مناسب تشخيص داده شده است. cash advance
غیر فعال

انتشارات شورا از ابتداي سال 1370 فعاليت خود را آغاز نمود. چاپ و انتشار كتاب هاي كودكان و نوجوانان به عنوان فعاليت اصلي اين انتشارات در نظر گرفته شد و بدين ترتيب اولين كتاب هاي انتشار يافته در حوزه پيش از دبستاني براي كودكان و مربيان اين دوره بود. سپس براي انتشار كتاب در حوزه‌هاي علمي و ادبيات كودكان و نوجوانان گام هايي برداشته شد.

عضویت در خبرنامه
محصولات محبوب بایگانی